Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 6

Obsah

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Obsah

Miškolci, Jozef: Hľadanie expertného konsenzu o najúčinnejších politikách na inklúziu rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku

Anotácia: Hľadanie expertného konsenzu o najúčinnejších politikách na inklúziu rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku.Výskumné tímy na univerzitách, v neziskovom sektore, štátnych inštitúciách či medzinárodných organizáciách sa dlhodobo zaoberajú témou sociálneho vylúčenia a inklúzie rómskych detí vo vzdelávaní. Tento článok mapuje 60 relevantných odborných štúdií publikovaných v období posledných piatich rokov na Slovensku i v zahraničí, ktoré implicitne alebo explicitne navrhujú opatrenia na štátnej úrovni na účinné začleňovanie rómskych detí vo vzdelávaní. Vychádzajúc z týchto štúdií, v prvej časti článku autor popisuje rôzne prejavy a formy vylúčenia rómskych detí vo vzdelávaní a odkazuje na pravdepodobné príčiny tohto fenoménu. Následne identifikuje šesť najčastejšie sa opakujúcich politík či opatrení na štátnej úrovni, ktoré dané štúdie odporúčajú. V záverečnej časti sa autor stručne zamýšľa nad možnosťami komunikácie týchto opatrení v prostredí celospoločensky akceptovaného anticigánizmu na Slovensku.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 4: 234-260

Kľúčové slová: sociálna inklúzia, inkluzívne vzdelávanie, vylúčenie, anticigánizmus, politiky, opatrenia.

Searching for an Expert Consensus on the Most Effective Policies of Inclusion of Roma Children in Education in Slovakia. For a long time research teams in universities, non-for-profit sector, public administration institutions and international organisations investigate the topic of social marginalisation and inclusion of Roma children in education. This article maps out 60 relevant research studies published in the period of last five years in Slovakia and abroad, which implicitly or explicitly propose policy measures at state level to secure an effective inclusion of Roma children in education. Based on these studies, in the first part of the article the author describes various forms of exclusion of Roma children in education and points out probable causes of this phenomenon. After that he identifies six most frequently mentioned policy measures at the state level, which are recommended by these studies. In the final part the author briefly contemplates on the possibilities of communicating these policy measures in the environment of widely accepted antigypsyism in Slovakia.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 4: 234-260)

Key words: Social inclusion, inclusive education, exclusion, antigypsyism, policy, measures.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Miškolci, Jozef: Hľadanie expertného konsenzu o najúčinnejších politikách na inklúziu rómskych detí vo vzdelávaní na Slovensku

Grunová, Martina: Akademická prokrastinace a její negativní dopady na vysokoškolské studenty

Anotácia: Akademická prokrastinace a její negativní dopady na vysokoškolské studenty.Předkládaná práce je zaměřena na akademickou prokrastinaci, tedy prokrastinaci, která je výhradně vázána na studenty v akademickém prostředí a na její negativní dopady, a to v oblasti studia, sociálních vztahů a zdraví. Snahou této práce je předložit ucelený pohled na fenomén prokrastinace, poskytnout souhrn existujících poznatků, blíže seznámit s problematikou prokrastinace u vysokoškolských studentů a zejména přiblížit důležitost fenoménu prokrastinace, jež má v zahraničí dlouholetou historii. Pozornost se zaměřuje na zrealizovaný výzkum na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a shrnutí jeho výsledků. Cílem výzkumu bylo zjištění prevalence prokrastinace a jejích negativních dopadů na respondenty. Hlavním cílem výzkumu tedy bylo identifikovat vykazovanou míru akademické prokrastinace a identifikovat dopad akademické prokrastinace v oblasti studia, sociálních vztahů a zdraví u studentů FHS UTB. Empirická část byla založena na kvantitativním šetření jevu akademické prokrastinace na vzorku 200 studentů FHS UTB ve Zlíně, u něhož bylo zvoleno dotazníkové šetření, kde byla mimo jiné využita Škála prokrastinace pro studenty.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 4: 261-280

Kľúčové slová: prokrastinace, akademická prokrastinace, negativní dopad, studium, sociální vztahy, zdraví

Academic Procrastination and its Negative Impact on University Students. This thesis is focused on academic procrastination, procrastination, therefore, which is tied exclusively to students in the academic environment and its negative effects, namely in the area of study, social relations and health. The aim of this work is to present a comprehensive view of the phenomenon of procrastination, provide a summary of existing knowledge, more familiar with the problems of procrastination among college students and in particular to bring the importance of the phenomenon of procrastination, which has a long history abroad. Attention focuses on research arise at the Faculty of Humanities, Tomas Bata University in Zlin and a summary of its results. The aim of the research was to determine the prevalence of procrastination and its negative impact on respondents. The main objective of this research was to identify the reported measure of academic procrastination and identify the impact of academic procrastination in the study, social relationships and health of students FHS UTB. The empirical part was based on quantitative investigation of the phenomenon of academic procrastination on a sample of 200 students of the Faculty of Humanities UTB, which has been selected questionnaire, which was used, among other things Procrastination Scale for Students.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 4: 261-280)

Key words: : procrastination, academic procrastination, negative impact, study, social relationships, health

Stiahnuť celý článok v PDF

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Grunová, Martina: Akademická prokrastinace a její negativní dopady na vysokoškolské studenty

Sedliaková, Iveta: Nepoznaná identita učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy školstva z roku 2008

Anotácia: Nepoznaná identita učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy školstva z roku 2008. Školský zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzde-lávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa stal pre materské školy zlomovým, v zmysle nových požiadaviek na učiteľa v jeho práci. U učiteľa predprimárneho vzdelávania sa zmenili povinnosti, novinkou sa stala tvorba kurikulárnych dokumentov, ciele sa začali operacionalizovať, pri plánovaní sa začala používať nová terminológia atď. Reforma školského kurikula priniesla tzv. dvojúrovňový model koncipovania obsahu vzdelávania a učitelia tak po prvýkrát získali autonómiu pre tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov, čo v tom období za šťastnú voľbu nemožno ani len náhodou považovať. Celé spustenie reformy a realizácia výchovy a vzdelávania podľa dvojúrovňového modelu vzdelávania bolo totiž mnohými odborníkmi a učiteľmi kritizované. Učitelia boli demotivovaní, dezorientovaní a nespôsobilí v napĺňaní povinností, v strese, psychicky i fyzicky vyčerpaní, teda o pozitívnych dôsledkoch nebola takmer reč. Podľa viacerých výskumov, spomenutých v nasledujúcom texte, majú zmenené pracovné podmienky, zmena v externe definovaných pravidlách, či negatívne prežívanie týchto zmien vplyv na premenu identity. Cieľom uvedeného príspevku je vzbudiť podnet preskúmať doposiaľ nepoznanú novú identitu učiteľa vplyvom reformy z roku 2008. Uvedený príspevok bude predstavený v 3 rovinách. Prvá sa venuje popisu dôsledkov reformy z roku 2008 u učiteľa predprimárneho vzdelávania, druhá objasňuje pojem identita v kontexte uvedeného príspevku a predstavuje výskumy z oblasti premeny identity učiteľa. Tretia rovina sa za-oberá konštatovaním o premenách identity učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy z roku 2008.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 4: 281-293

Kľúčové slová: učiteľ, materská škola, reforma školstva, nové požiadavky, identita

Unknown Identity of a Pre-primary Education Teacher as a Consequence of the School Reform from 2008. The Education Law no. 245/2008 Collection of Laws on education and on amendments to some acts became a turning point for kindergarten, in the light of new requirements for teacher in his work. In pre-primary education teachers have changed responsibilities has become a new creation of curricular documents, the goals started to operationalize, the planning has started using a new terminology etc. The reform of the school curriculum has brought two-level model designing the curriculum and the teachers for the first time gained autonomy for creating their own school educational programs, which at that time was not good point. The whole start of the reform and implementation of education and training according to the two-level model of education wasc riticized by many experts and teachers. Teachers were discouraged, disoriented and incapacitated in fulfilling obligations under stress, mentally and physically exhausted, that the positive consequences was not nearly speech. According to several studies, mentioned in the following text, they have changed working conditions, change in the externally defined rules or adversely affect the survival of these changes on the transformation of identity. The aim of this contribution is to arouse the initiative to examine unprecedented new identity of teacher impact of the reform of 2008. The contribution will be presented in three levels. The first is devoted to the description of the consequences of the reform of the 2008 teacher at pre-primary education, the second clarifies the concept of identity in the context of this contribution is a research in the field of transformation of identity teacher. The third level deals with finding the identity transformations of pre-primary teachers following the reform of 2008.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 4: 281-293)

Key words: : teacher, kindergarten, school reform, new requirements, identity

Stiahnuť celý článok v PDF

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Sedliaková, Iveta: Nepoznaná identita učiteľa predprimárneho vzdelávania v dôsledku reformy školstva z roku 2008

Marks, Igor: Odborné kolokvium „Osobnostný a sociálny rozvoj ako súčasť edukácie“

Dňa 27. 5. 2015 usporiadala Katedra školskej pedagogiky a psychológie Dubnického technologického inštitútu (DTI) medzinárodné odborné kolokvium na tému „Osobnostný a sociálny rozvoj ako súčasť edukácie“. Podujatie sa konalo v rámci projektu KEGA „Osobnostná výchova ako súčasť celoživot-ného vzdelávania triednych učiteľov projekt č. 002DTI-4/2013“.

Zámerom organizátorov nebolo zorganizovať veľkú konferenciu, ale na základe osobných skúseností a návštev podobných menších podujatí, pripraviť úzko zamerané stretnutie odborníkov na danú problematiku. Z daného dôvodu boli na kolokvium pozývaní vopred vytipovaní odborníci z pedagogiky a psychológie. To sa odzrkadlilo aj na charaktere a priebehu podujatia, taktiež na aktívnej diskusii.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 októbra, 2015   Komentáre vypnuté na Marks, Igor: Odborné kolokvium „Osobnostný a sociálny rozvoj ako súčasť edukácie“