Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 6, číslo 3.

Obsah

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Obsah

Bomba, Lukáš – Trabalíková, Jana: Plastickosť vytvárania hodnotenia z pohľadu študenta vysokej školy

Anotácia: Plastickosť vytvárania hodnotenia z pohľadu študenta vysokej školy.Štúdia sa zaoberá hodnotením a známkovaním na vysokej škole. Cieľom štúdie je pomocou empirického skúmania predstaviť hodnotenie študentov z ich perspektívy. Štúdia vychádza z výskumov skrytého kurikula v školách. Postupne prezentuje dáta z kvantitatívneho výskumu, ktoré ukazujú tri váhovo rovnocenné stratégie zvládania skúšania u študentov. Tieto stratégie zároveň považujeme za štrukturálne charakteristiky systému, ktoré sa študenti naučia a preberú z okolia ako (rolové) stratégie správania sa. V druhej, kvalitatívnej časti výskumu, sa podrobnejšie zaoberá celým procesom hodnotenia na vysokej škole v kontexte kvality výsledku zo skúšky. V štúdii prichádzame k záveru, že procesy hodnotenia začínajú pri samotnej výučbe a sú podmienené mnohými faktormi. Na udelenie výsledku hodnotenia je potrebné pozerať aj ako na vyjednávaný a obchodovaný artikel, ktorý v konečnom dôsledku vypovedá o kvalitách študenta.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 3: 141-159

Kľúčové slová: hodnotenie, skúšanie, skryté kurikulum, univerzita, výsledok skúšky.

The Plasticity of the Assessment from the Perspective of University Student. This study focuses on assessment and classification at the university. The aim of this study is to present the process of students´ assessment as a complex and plastic system in contrast to widely extended idea of act of classification. We conduct our research on the basis of other research projects of hidden curriculum in the school. In the first part of our research we present the data of three strategies used in everyday reality of the university life in the relation to assessment and examination. We consider these strategies as a structural characteristics of the university education system. These strategies are taken and learned by students from social milieu as a social roles. In the next part, based on qualitative research, we present the process of assessment at the university more deeply in the context of the exam result quality. We conclude that the processes of the assessment are based on multiple factors. The assessment is need to be seen also as a negotiable article, which may indicate students qualities.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 3: 141-159)

Key words: : assessment, examination, hidden curriculum, university, exam result

Stiahnuť celý článok v PDF

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Bomba, Lukáš – Trabalíková, Jana: Plastickosť vytvárania hodnotenia z pohľadu študenta vysokej školy

Čonka, Peter – Čonková, Andrea: Kriminalita mladistvých a možnosti jej prevencie

Anotácia: Kriminalita mladistvých a možnosti jej prevencie.Cieľom príspevku je analýza jednotlivých druhov kriminality a jej príčin, s akcentom na špecifiká mladistvých páchateľov. Dôraz kladieme na rodinné prostredie, médiá a školu, ako možné oblasti vzniku páchania trestnej činnosti mladistvými, pričom neopo-míname ani možnosti je prevencie z hľadiska práva. Príspevok je doplnený o čiastkové výsledky prieskumu realizovaného za účelom zistenia najčastejších druhov a motivácie na páchanie trestnej a protispoločenskej činnosti mladis-tvých.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 3: 160-175

Kľúčové slová: mladistvý, kriminalita, prevencia, páchateľ, rodina, médiá, škola.

Juvenile Delinquency and Means of its Prevention. The aim of contribution is analysis of some kinds of criminality and its causes with accent on juvenile perpetrators. We pay attention to family environment, media and school, as some possible areas which can create criminal conduct of juvenile and we also include the possibilities of legal prevention of this behavior. The contribution is supplemented by partial results of research which had been realized to find out the most typical kinds of criminal and antisocial behavior of juvenile and their motivation to this conduct.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 3: 160-175)

Key words: : juvenile, crime, prevention, perpetrator, family, media, school.

Stiahnuť celý článok v PDF

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Čonka, Peter – Čonková, Andrea: Kriminalita mladistvých a možnosti jej prevencie

Mokrá, Adriana: Pohľad na učebnicu biológie pre 5. Ročník základnej školy z perspektívy konceptuálnych zmien prírodovedných predstáv žiakov

Anotácia: Pohľad na učebnicu biológie pre 5. ročník základnej školy z perspektívy konceptuálnych zmien prírodovedných predstáv žiakov.V prírodovednom vzdelávaní nastali po roku 2000 významné zmeny súvisiace s inovačnými trendmi vo vzdelávaní, vznikli nové učebnice biológie, avšak medzinárodné testovania PISA pravidelne prinášali o úrovni prírodovednej gramotnosti našich žiakov nelichotivé výsledky. Tento paradox nás priviedol k detailnejšiemu pohľadu na prírodovednú gramotnosť a jej jednotlivé zložky, vrátane vedeckých predstáv žiakov. Naším cieľom bolo zistiť, do akej miery učebnica biológie pre 5. ročník základnej školy využíva stratégie na zmenu prekonceptov na vedecké koncepty žiakov. Zistili sme, že z 10 vybraných stratégií 4 neboli použité vôbec, 4 boli využité minimálne a 2 stratégie mali len čiastočný potenciál prispieť k vytváraniu vedeckých predstáv žiakov, a tým prispieť k vytváraniu základných pilierov prírodovednej gramotnosti. Nedostatočné využívanie stratégií na konceptuálnu zmenu tak vytvára u žiakov priestor na vznik miskonceptov.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 3: 176-195

Kľúčové slová: prírodovedná gramotnosť, prekoncepty, konceptuálna zmena, vedecké predstavy, miskoncepty

View on Biology Textbook for The Fifth Grade of Elementary School from The Perspective of Conceptual Change in Scientific Ideas of Pupils. Significant changes related to innovative trends in education have occurred in science education since 2000, new biology textbooks have been created, however the international PISA testing regularly brings unflattering results about the level of scientific literacy of our pupils. This paradox has led us to a more detailed view on science literacy and its various components, including scientific ideas of pupils. Our objective was to determine to what extent biology textbooks for the fifth grade of elementary school use the conceptual change strategies to change pupils´ preconceptions into scientific concepts. We found that of the 10 selected strategies four were not used at all, four were used to a minimal extent and two strategies had only a partial potential to contribute to the formation of scientific ideas of pupils, and to creation of basic pillars of scientific literacy. Insufficient use of the conceptual change strategies may create a space for misconceptions to arise in pupils.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 3: 176-195)

Key words: : science literacy, preconceptions, conceptual change, scientific ideas, misconceptions

Stiahnuť celý článok v PDF

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Mokrá, Adriana: Pohľad na učebnicu biológie pre 5. Ročník základnej školy z perspektívy konceptuálnych zmien prírodovedných predstáv žiakov

Morozova, Yuliya – Špidlen, Miloš – Harvan, Ľuboš: Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci

Anotácia: Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci. Zubní lékařství je jedním z nejpopulárnějších medicínských oborů současné doby. Jeho výuka je však velmi náročná a vyžaduje kromě dokonalých teoretických znalostí všeobecných lékařských a zubních předmětů určitou manuální zručnost, představivost a prostorovou orientaci. V současné výuce zubního lékařství se setkáváme hlavně s těmito problémy: stále se zvyšující počet jak českých, tak i zahraničních studentů, nedostatek učitelů, důraz kladený na praktickou část výuky a požadavky nynější generace studentů vyžadující zatraktivnění a modernizaci stávajících metod výuky. Ve svém příspěvku autoři prezentují zejména koncepci současné pregraduální výuky zubního lékařství a modernizaci výuky oboru na LF UP v Olomouci. Obsahem sdělení je rovněž přehled možných způsobů modernizace, zatraktivnění a zefektivnění současné výuky zubního lékařství.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 3: 196-215

Kľúčové slová: zubní lékařství, e-learning, blended learning, case-based learning, problem-based learning

Current Issue of Dentistry Education on Medicine and Dentistry Faculty of Palacký University in the city of Olomouc. Nowadays, dentistry is one of the most popular medical professions. Dentistry education is very difficult process which requires not only perfect theoretical knowledge of general medical and dental disciplines but also definite manual abilities as well as imagination and spatial orientation. Currently dentistry education has deal with numerous problems: increasing number of Czech and foreign students, a lack of teachers and practical training emphasis. In addition, the modern students demand to include up-to-date equipment and facilities into educational process as well as to make it more attractive and upgrading. In this article the authors present the conception of current pregradual dental education on Medicine and Dentistry Faculty of Palacký University in the city of Olomouc as well as possible methods of its modernization.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 3: 196-215)

Key words: : dentistry, e-learning, blended learning, case-based learning, problem-based learning

Stiahnuť celý článok v PDF

7 júla, 2015   Komentáre vypnuté na Morozova, Yuliya – Špidlen, Miloš – Harvan, Ľuboš: Současná problematika výuky oborů Zubní lékařství a Dentistry na LF UP v Olomouci