Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 3, číslo 1.

Obsah

17 januára, 2012   Komentáre vypnuté na Obsah

Trnka, Marian: Cesty k zvýšeniu ekologickej validity pedagogických výskumov

Anotácia: Štúdia sa zaoberá problémami, ktoré sprevádzajú validitu ex post facto výskumu a experimentálneho pedagogického výskumu. Približuje najvýraznejšie úskalia interpretácie výsledkov ex post facto a experimentálnych výskumov a bližšie odôvodňuje potrebu ich vzájomného prepájania. Vyvodzuje dva spôsoby prepájania ex post facto a experimentálneho výskumu a načrtáva podstatu ich realizácie.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 1: 5-22

Kľúčové slová: konštruktivizmus, ex post facto výskum, experimentálny výskum, ekologická validita, moderátorová premenná.

Routes to Increasing Ecological Validity in Educational Research. The paper concentrates on problems linked with validity of ex post facto and experimental research in education. It describes the largest stumbling points in interpretation of ex post facto and experimental research findings and then it substantiates the need of their interconnection. Two manners of connecting ex post facto and experimental research are proposed as well as their practical realisation in research projects are presented.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3, (No. 1: 5-22)

Key words: constructivism, ex post facto research, experimental research, ecological validity, moderator variables.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 januára, 2012   Komentáre vypnuté na Trnka, Marian: Cesty k zvýšeniu ekologickej validity pedagogických výskumov

Malík, Branislav: Pár poznámok k jednej antinómii výchovy

Anotácia: Autorov príspevok je reakciou na konfrontáciu, ktorej recenzent Michal Rehúš vystavil prácu autorov Ondreja Kaščáka a Branislava Pupalu Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch. Za disonanciami medzi konsenzuálnym a liberálnym diskurzom, na ktorých recenzent postavil svoju kritiku uvedenej publikácie, autor identifikuje novú, rodiacu sa antinómiu výchovy. Tú v predkladanom texte vyjadruje otázkou, ako v podmienkach exponenciálneho nárastu ľudského poznania uskutočniť výber relevantných poznatkov, ktoré by sa mali stať súčasťou obsahu vzdelávania v multikultúrnom prostredí (t. j. v prostredí, kde nie je možné bližšie špecifikovať jeho adresáta).
PEDEGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 1: 23-31

Kľúčové slová: antinómia výchovy, selekcia poznatkov, multikultúrne prostredie, kultúra.

A Few Notes on an Antinomy in Education. The paper is a response on a review by Michal Rehúš of the book Výchova a vzdelávanie v základných diskurzoch authored by O. Kaščák and B. Pupala. Behind the dissonance between the consensual and liberal discourses as described in the book review, the author of this paper identified a new, emerging antinomy in education. The author poses a question of how to select relevant knowledge for the curriculum in a multicultural environment (i. e., environment in which it is impossible to specify the learner).
PEDEGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3. (No. 1: 23-31)

Key words: antinomy in education, selection of knowledge, multicultural environment, culture.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 januára, 2012   Komentáre vypnuté na Malík, Branislav: Pár poznámok k jednej antinómii výchovy

Šmajdová Búšová, Katarína: Návrh vymedzenia cieľo a obsahu výchovnej práce v profesionálnej rodine

Anotácia: Profesionálna rodina je v súčasnosti jednou z najaktuálnejších tém, ktoré sa rozoberajú v rámci náhradnej, a teda aj ústavnej starostlivosti. Napriek tomu, že sa tejto problematike venuje značná pozornosť, väčšina úvah a vymedzení sa týka legislatívneho a organizačného hľadiska jej zabezpečovania. Oblasť pedagogiky sa v tomto smere berie ako samozrejmosť, ktorá momentálne nie je „podstatná“. Aj z toho dôvodu je uvedený príspevok zameraný hlavne na výchovu v profesionálnej rodine. Rozoberáme v ňom špecifiká podmienok výchovy v profesionálnej rodine a zároveň ponúkame návrh vymedzenia cieľov a obsahu výchovnej práce pre profesionálnych rodičov. Ako východisko nám poslúžila rodinná výchova. Naše teoretické závery podopierame výsledkami z terénneho výskumu v profesionálnych rodinách.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, ročník 3, č. 1: 32-48

Kľúčové slová: profesionálna rodina, rodinná výchova, ústavná starostlivosť, podmienky výchovy, ciele a obsah výchovnej práce v profesionálnej rodine.

Setting Aims and Content of Surrogate Education in the Professional Family. Professional family is one of the most discussed topics within the surrogate care including the institutional care. In spite of paying much attention to this topic by professionals, most of the thinking concentrates on legislative and organisational aspects of this care only. Educational aspects in this care are taken as self-evident, and are said to be „unimportant“. The aim of this paper is to fill in the gap by concentrating specifically on education in the professional family. Conditions of education in the professional family are analyzed and aims and content of this education for professional parents is proposed. The theory described is based on family education theory and on the findings of author’s empirical research in professional families.
PEDAGOGIKA.SK, 2012, Vol. 3, (No. 1: 32-48)

Key words: professional family, family education, institutional care, conditions of education, aims and content of education in the professional family.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 januára, 2012   Komentáre vypnuté na Šmajdová Búšová, Katarína: Návrh vymedzenia cieľo a obsahu výchovnej práce v profesionálnej rodine

Michalička, Vladimír: K nedožitému jubileu prof. V. Žbirkovej

Pri príležitosti nedožitého životného jubilea profesorky PhDr. Viery Žbirkovej, CSc. (1941 – 2011) uskutočnilo Múzeum školstva a pedagogiky v Bratislave dňa 24. novembra 2011 spomienkové stretnutie venované jej životu a dielu za účasti rodinných príslušníkov, kolegov a spolupracovníkov z vysokých škôl v Nitre a Bratislave, ako aj jej bývalých spolužiačok zo strednej školy.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 januára, 2012   Komentáre vypnuté na Michalička, Vladimír: K nedožitému jubileu prof. V. Žbirkovej