Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 4, číslo 1.

Obsah

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Obsah

Príhovor

Časopis Pedagogika.sk začína svoj IV. ročník trojicou štúdií, ktoré reprezentujú snahu redakčnej rady publikovať tematicky rôznorodé príspevky s potenciálom vyvolať diskusiu, reflexiu stavu, či podnietiť ďalší výskum a vývoj v oblasti pedagogiky. Uvítali sme aj recenzie aktuálnych publikácií a správy o udalostiach v pedagogickej obci a pedagogickom výskume.

Pre prvé číslo IV. ročníka Bogusław Sliwerski poskytol preklad svojej štúdie do slovenčiny a vyjadril záujem o pokračovanie alebo rozšírenie analýz vývoja peda-gogického myslenia ďalšími autormi. Príspevok Jiřího Mareša upozorňuje na podoby a možnosti využitia humoru vo vzdelávaní. Soňa Gallová a Eva Katrenia-ková použili informácie zo štúdií IEA PIRLS 2001 a 2006 pri skúmaní opodstatne-nosti odkladu začiatku povinnej školskej dochádzky. Pedagogika.sk je elektronický časopis a môže v rámci jedného čísla uverejniť až štyri kvalitné a podnetné príspevky. Je na vás, jeho čitateľoch a prispievateľoch, určiť témy a naplniť obsah čísla!

Stiahnuť celý príhovor v PDF

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Príhovor

Gallová, Soňa – Katreniaková, Eva: Čitateľská gramotnosť žiakov štvrtého ročníka základných škôl: súvislosti s vekovými rozdielmi žiakov v rámci jedného ročníka

Anotácia: Príspevok sa zameriava na vekové rozdiely medzi žiakmi v rámci jedného ročníka a na vzťah týchto rozdielov k čitateľskej gramotnosti žiakov z medzinárodného hľadiska. V príspevku sú využité dáta z dvoch cyklov medzinárodného výskumu čitateľskej gramotnosti PIRLS 2001 a PIRLS 2006 za Slovensko, Francúzsko, Taliansko, Island, Nórsko a Švédsko. Prostredníctvom regresnej analýzy je porovnávaný výkon žiakov v čitateľskej gramotnosti, ktorí začali povinnú školskú dochádzku načas v súlade so zákonmi ich krajiny, ani jedenkrát neopakovali či nevynechali ročník a boli narodení v priebehu 12 mesiacov. Výsledky ukázali pozitívny vzťah medzi vekom žiakov a výkonom v čitateľskej gramotnosti v každej analyzovanej krajine a obidvoch cykloch štúdie. Sila tohto vzťahu súvisí s vekom žiakov v čase testovania a uplatňovanými postupmi krajiny týkajúcimi sa odkladu povinnej školskej dochádzky, opakovania alebo vynechania ročníka. Následná analýza bola detailnejšie zameraná na dáta za Slovensko. Výsledky ukázali, že vekové rozdiely sa výraznejšie prejavujú na výkone chlapcov než dievčat; priemerný výkon žiakov rozdelených do skupín podľa veku (mladší žiaci, žiaci vo veku primeranom vzhľadom na daný ročník školskej dochádzky, žiaci starší najviac o rok, žiaci starší o viac než rok) sa významne líši. Skupina žiakov s odkladom školskej dochádzky o jeden rok dosiahla významne horší výsledok ako žiaci v primeranom veku. Preto sme dospeli k záveru, že odklad ich školskej dochádzky bol opodstatnený.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 1: 7-35

Kľúčové slová: čitateľská gramotnosť, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), vekové rozdiely, odklad povinnej školskej dochádzky, opakovanie ročníka

Reading Literacy of the 4th Grade Pupils: Relations of Achievement to Pupils´ Age within the Grade.The study focuses on students´ age differences within a grade and relationship between these age differences and students´ reading literacy achievement from international point of view. The data from two cycles of international reading literacy studies PIRLS 2001 and PIRLS 2006 from Slovakia, France, Italy, Iceland, Norway and Sweden were used. Through regression analyses the reading literacy achievement of normal-aged students is compared. Normal-aged students complied with the schol entry cut-off rules, they did neither repeat nor skip a grade, and they were born within 12 months period. The results showed positive relationship between the students´ age and reading literacy achievement in all analyzed countries and both study cycles. The strenght of this relationship is connected to the age of students at the time of testing and country´s educational policy regarding delay of schol enrollment, and retention or acceleration of students. The subsequent analysis focused on the Slovak data in more detail. The results showed that the age differences were more distinctive in the achievement of boys than girls; the average achievement of students divided into groups according to their age (younger students, normal-aged students, students older one year or less, students older more than one year) differs considerably. The group of students whose school entry was one year delayed achieved significantly lower than normal-aged students. We thus concluded that their school entry delay was reasonable.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 1: 7-35)

Key words: reading literacy, PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), age differences, delay of primary school enrolment, grade retention

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Gallová, Soňa – Katreniaková, Eva: Čitateľská gramotnosť žiakov štvrtého ročníka základných škôl: súvislosti s vekovými rozdielmi žiakov v rámci jedného ročníka

Mareš, Jiří: Užití humoru v elektronickém učení

Anotácia: Přehledová studie vychází z myšlenky, že pozitivní emoce příznivě ovlivňují průběh učení žáků a studentů. Jedním z důležitých prostředků, jak u nich navodit pozitivní emoce, je užití humoru. Studie charakterizuje různé podoby humoru, definuje samotný pojem humor a odlišuje ho od ironie, satiry a jízlivosti. V rámci humoru, který funguje ve školním prostředí, se studie soustřeďuje na využití humoru v rámci on-line učení. Shrnuje dosavadním poznatky o vlivu humoru na studenty, na vztahy mezi studenty navzájem, na vnímání učitele studenty, na vztah mezi učitelem a studenty při on-line učení, na podmínky učení a na klima „virtuální třídy“. Na příkladech ukazuje, jak lze humorné prvky zabudovat do e-learningových materiálů. S oporou o literaturu předkládá dva modely, která znázorňují, jak studenti zpracovávají humorné podněty a dále, jak humor ovlivňuje skupinovou práci. Samostatný oddíl je věnován diagnostickým postupům (kvalitativním, kvantitativním, smíšeným), jimiž se zjišťuje humor a jeho účinky na učení. Studie upozorňuje též na případy nevhodného použití humoru ve výuce. Závěr studie patří doporučením pro učitele, jak vhodně používat humor ve výuce a shrnutím specifik humoru při elektronickém učení.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 1: 36-54

Kľúčové slová: emoce, učení, vyučování, student, učitel, humor, elektronické učení, efekty humoru, zjišťování humoru

Humour in Electronic Learning.The literature review is based on the idea that positive emotions effect learning of pupils and students favourably. Humour is one of the important devices for creating positive emotions. The study describes a variety of forms of humour, as distinguished from irony, satire and sarcasm. The study concentrates on the use of humour in on-line learning. It summarizes the present knowledge about the impact of humour on students, on relationships between students, on perception of the teacher by students, on relationships between the teacher and students in on-line learning, on conditions of learning and on climate of the „virtual classroom“. Samples of humour are presented to exemplify how elements of humour can be integrated into e-learning materials. As based on literature, two models are offered which depict how students process the humour stimuli as well as how humour affects group learning. A special section is devoted to methods (qualitative, quantitative and mixed) of assessing humour and on its impact on learning. The study also warns against inappropriate use of humour in instruction. In conclusion, recommendations to teachers are presented of how to use humour in instruction and specific features of humour in electronic learning are summarized.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 1:36-54)

Key words: emotions, learning, teaching, student, teacher, humor, e-learning, humor effects, humor assessment

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Mareš, Jiří: Užití humoru v elektronickém učení

Śliwerski, Bogusław: Pedagogické smery modernizmu

Anotácia: Článok predstavuje diferenciáciu a klasifikáciu trendov v humanitných odboroch pedagogického myslenia v období moderny. Autor sa zaoberá vzťahmi medzi politikmi, kultúrou a vzdelávaním a jeho hlavnými paradigmami v posled-nom období modernity, ktorá zahŕňa tri štádiá: ortodoxiu, heterodoxiu a hete-rogéniu. Článok ukazuje špecifickosť teórie a špecifickosť vedeckých diskurzov o vzdelávaní vo svete. Autor venuje pozornosť nerovnomernému vývoju vedy o vzdelávaní v dôsledku globalizácie a integrácie sociálnych a humanitných vied.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 1: 55-67

Kľúčové slová: pedagogické myslenie, modernizmus, ortodoxia, výchova, vzdelávanie, historiografia, kultúra, vzdelávacia doktrína

Educational Trends of Modernism.The article presents differentiation and classification of trends in the humanities pedagogical thinking in the period of modernism. The author discusses the relationship between politics, culture and education and its major paradigms in the last period of modernity, which includes three stages: orthodoxy, heterodoxy and heterogenia. The article reveals specificity of theory and specificity of science discourses about education in the world. The autor pays attention to the unequal development of science about education as a result of globalization and the integration of the social sciences and humanities.
PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4 (No. 1: 55-67)

Key words: epedagogical thought, modernism, orthodoxy, upbringing, education, historiography, culture, educational doctrine.

Stiahnuť celý článok v PDF

15 januára, 2013   Komentáre vypnuté na Śliwerski, Bogusław: Pedagogické smery modernizmu