Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 6, číslo 2.

Obsah

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Obsah

Predanocyová, Ľubica: Pedagogická aktivita Ľudovíta Štúra

Anotácia: Pedagogická aktivita Ľudovíta Štúra. Medzi najvýznamnejšie osobnosti novodobých slovenských dejín patrí Ľudovít Štúr. Štúr je vnímaný predovšetkým v súvislosti s jeho politickou aktivitou, úsilím o národnú emancipáciu, ale aj v kontexte historickom, filozofickom a jazykovednom. Štúdia má ambíciu poskytnúť obraz o jeho práci v pedagogickom teritóriu, nakoľko mnohé zásadné podnety v tejto oblasti sa stali východiskom na realizáciu myšlienky samostatnosti slovenského národa v 19. storočí. Konštituovanie systému výchovy a vzdelávania, v ktorom Štúr obsiahol dôležité aspekty: obsahový, organizačno-formálny, didaktický, prakticko-realizačný, možno označiť za paradigmatické. Štúrov systém bol tvorený na základe jeho filozofického prístupu a priamej skúsenosti s nepriazni-vou sociálno-historickou realitou. Autorka má záujem evokovať patričnú pozornosť odbornej aj širokej verejnosti na menej známu oblasť Štúrovho historického vystúpenia v čase, kedy si v roku 2015 pripomíname dvesté výročie od jeho narodenia.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 2: 65-85

Kľúčové slová: výchovná práca; národná škola; školský program; slovenská inteligencia

Pedagogical Activity of Ľudovít Štúr. The most significant personalities of modern Slovak history include Ľudovít Štúr. Štúr is perceived primarily in connection with his political activity, the efforts for national emancipation, but well as in the context of historical, philosophical, linguistic. The ambition of study is to provide a picture of his activity in the pedagogical context, because fundamental initiatives in this area became the starting point for the realization of the idea of independence of Slovak nation in the 19th century. Štúr creates educational system, which include more important aspects: content, organizational and formal, didactic, practical-realization, and can be described as a paradigm. Educational system was formed on the basis of Štúr philosophical approach and his the direct experience of with an unfavorable socio-historical period. The author wishes to evoke proper attention the professional and general public on the lesser known area of Stur’s historic appearances at a time when a recalled two hundred years since his birth.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 2: 65-85)

Key words: : Educational work. National School. School program. Slovak intelligence

Stiahnuť celý článok v PDF

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Predanocyová, Ľubica: Pedagogická aktivita Ľudovíta Štúra

Hrehová, Daniela – Rác, Igor: Adaptácia na vysokoškolské štúdium – teoretické východiská a čo o tom hovorí prieskum medzi študentmi

Anotácia: Adaptácia na vysokoškolské štúdium – teoretické východiská a čo o tom hovorí prieskum medzi študentmi. Vízia a kontext: Pojem „adaptácia“ sa v pedagogike používa v súvislosti s otázkami prispôsobovania sa jedinca podmienkam školského prostredia – vysokoškolskej činnosti, štúdia a života. Pojem adaptácie študentov v podmienkach slovenských technických univerzít nie je veľmi frekventovaný. Proces nástupu študenta na vysokú školu predstavuje na pohľad jednoduchú etapu ľudského života.

Cieľ: Predmetom prezentovanej štúdie bolo (1) poukázať na aktuálnosť problematiky adaptačného procesu študentov v začiatkoch vysokoškolského štúdia, čoho dôkazom sú viaceré domáce a zahraničné teoretické a výskumné práce, (2) zistiť názory študentov, ako sú oboznámení so systémom zjavných a nezjavných požiadaviek, ktoré určujú špecifiká vysokoškolského štúdia (informácie o organizácii vysokoškolského štúdia, o problematike vedeckej práce, metodike a formách výučby a pod.), závery výsledkov využiť na optimalizáciu obsahu pilotného predmetu zameraného na zvládnutie akademickej adaptácie študentov prvých ročníkov).

Zistenia: Výsledky prieskumu odhalili nutnosť včasnej intervencie pri adaptačných problémoch na vysokoškolské štúdium. Osobitná pozornosť je v závere venovaná možným riešeniam na postupné preklenutie tejto neľahkej etapy v živote študentov s využitím tzv. humanistických prístupov, aby sa vylúčili, či znížili nepriaznivé vplyvy na študentov.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 2: 86-111

Kľúčové slová: adaptácia, študenti, štúdium, vysokoškolské prostredie, technická univerzita

Adaptation to a University Environment – Theoretical Underpinnings and Some Contextual Information from Students’ Survey. Vision and context: The term of adaptation in pedagogy isused in the context with the questions of adaptation of an individual to the conditions of a school environment university activity, study and life. The term of students adaptation within the conditions of Slovak technical universities is not very frequent. The process of a student entering the university presents a simple period of mans life.

Goal: the point of a presented study was to (1) mention the topicality of the problem of adaptation process of students at the beginning of their university study, presented in more home or foreign theoretical and research works, (2) to find out the opinions of the students, how well they are informed of fundamental questions and problems of a technical field within their university study (information concerning the organization of university study, the scientific work, the methodology and forms of education etc.) the conclusions of the results should be used to optimalize the content of the pilot subject oriented to manage the first grade students´academic adaptation.

Findings: the results of the survey revealed the need for early intervention within adaptation problems for university study. In conclusion, individual attention is paid to the possible solutions on continuous bridging over this difficult period within the life of students with the use of so-called humanistic approaches in order to exclude or decrease unfavorable influences on students.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 2: 86-111)

Key words: : adaptation, students, study, environment university, technical university

Stiahnuť celý článok v PDF

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Hrehová, Daniela – Rác, Igor: Adaptácia na vysokoškolské štúdium – teoretické východiská a čo o tom hovorí prieskum medzi študentmi

Mišáková, Petra: Podporované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou

Anotácia: Podporované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou.Práca prezentuje dôležitosť vzdelávania a následky duševnej poruchy v oblasti vzdelávania. Zameriavame pozornosť na zrealizovaný výskum a zhŕňame jeho výsledky. Hlavným cieľom výskumu bolo zmapovať potreby ľudí s duševnou poruchou pri vzde-lávaní, zistiť s akými problémami sa stretávajú, aké zdroje podpory využívajú alebo by radi využívali. Kvalitatívnou metódou hĺbkového rozhovoru sme skúmali skúsenosti so vzdelávaním a postoj k opätovnému vzdelávaniu u ľudí s duševnou poruchou, ktorí využívajú komunitné služby.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, ročník 6, č. 2: 112-126

Kľúčové slová: duševná porucha, podporované vzdelávanie

Supported Education of People with Mental Disorder. This thesis presents the importance of education and the consequences of mental disorders in the field of education. We focus our attention on executed research and summarizing its results. The main goal of the thesis was to study the needs of people with mental disorders in education, find out what problems they encounter, what sources of support used or would like to use. We explored educational experience and attitude to re-education by qualitative method of in-depth interview advances with people with mental disorders, who use community services.

PEDAGOGIKA.SK, 2015, Vol. 6 (No. 2: 112-126)

Key words: : mental disorder, supported education.

Stiahnuť celý článok v PDF

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Mišáková, Petra: Podporované vzdelávanie ľudí s duševnou poruchou

Gavora, Peter: Odišiel Ladislav Macháček (1942 – 2015)

Krátko po začiatku nového roka, 30. januára 2015, nás opustil prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc., vedec, organizátor vedeckého života, učiteľ, kolega, priateľ. Jeho odchod bol prekvapením, pretože Ladislav bol stále plný elánu a energie a o svojich zdravotných problémoch sa nám nezveroval. Bude nám chýbať jeho optimizmus, entuziazmus, nadšenie a určitá dávka zdravého idealizmu. Ladislav Macháček bol skvelý diskutér, so schopnosť jasne vyjadriť základnú myšlienku, bol obdivuhodný diplomat a vyjednávač v sporoch medzi vedcami. Vo svojej vedeckej práci sa Ladislav Macháček sa koncentroval hlavne na oblasť sociológie mládeže, patrí k jej zakladateľom na Slovensku.

Stiahnuť celý článok v PDF

19 apríla, 2015   Komentáre vypnuté na Gavora, Peter: Odišiel Ladislav Macháček (1942 – 2015)