Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 7, číslo 4.

Obsah

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Obsah

Mokrá, Adriana: Spôsobilosti na vedeckú prácu žiakov a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy

Anotácia: Spôsobilosti na vedeckú prácu žiakov a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy. Napriek tomu, že štúdia OECD PISA sa na Slovensku prvýkrát uskutočnila v roku 2003 a prírodovedná gramotnosť sa stala hlavnou oblasťou záujmu štúdie OECD PISA v roku 2006 (Koršňáková, Kováčová, 2007), správy o dosiahnutých výsledkoch slovenských žiakov ostali bez odozvy kompetentných. V snahe priblížiť odbornej aj laickej verejnosti skúmanú problematiku prírodovednej gramotnosti a načrtnúť možnosti zlepšenia výkonu slovenských žiakov, publikoval ŠPÚ a NÚCEM národné správy a tiež ukážky úloh z testovania prírodovednej gramotnosti (Koršňáková, 2008). Dnes, po 10 rokoch sa v školských dokumentoch prvýkrát v histórii reformovaného školstva na Slovensku deklaruje prírodovedná gramotnosť ako cieľ prírodovedného vzdelávania. Aktuálne sme preto zamerali pozornosť na potenciál učebnice biológie pre 5. ročník základnej školy rozvíjať spôsobilosť na vedeckú prácu žiakov, ktorá je dôležitou súčasťou prírodovednej gramotnosti. Dospeli sme k záveru, že učebnica zo šiestich základných spôsobilostí na vedeckú prácu v zmysle prírodovednej gramotnosti správne nerozvíja ani jednu. Čiastočne rozvíja pozorovanie, komunikáciu a klasifikáciu; meranie, usudzovanie a predpokladanie nerozvíja dostatočne. Predložená učebnica nedisponuje potenciálom rozvíjať integrované spôsobilosti na vedeckú prácu, akými sú v 5. ročníku tvorba tabuliek, experimentovanie, tvorba záverov a zovšeobecnení.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 4: 215-240

Kľúčové slová: prírodovedná gramotnosť, kompetencie, základné spôsobilosti na vedeckú prácu, integrované spôsobilosti na vedeckú prácu, biológia pre 5. ročník základnej školy

Science Inquiry Skills of Pupils and Developing Scientific Literacy in Biology Textbook for The Fifth Grade of Elementary School/strong> Abstract: Although the OECD PISA study in Slovakia for the first time took place in 2003 and scientific literacy became a major area of concern in OECD PISA study in 2006 (Koršňáková, Kováčová 2007), reports on the achievements of Slovak pupils remained neglected by authorities. To elucidate scientific literacy to professional and lay public and to outline options for improving the performance of Slovak pupils, ŠPÚ and NÚCEM have published national reports and also examples of tasks testing scientific literacy (Koršňáková, 2008). Nowadays, after 10 years, school documents for the first time in history of reformed education in Slovakia have declared scientific literacy as a goal of science education. We therefore focused attention on the potential of biology textbooks for the fifth grade of elementary school to develop students´ science inquiry skills, which is an important part of scientific literacy. We found out that the textbook in terms of scientific literacy properly develops none of the six basic science inquiry skills. The book in some regards develops observation, communication and classification; while measurement, reasoning and predicting are not developed enough. Presented textbook does not have the potential to develop integrated science inquiry skills, which in the fifth grade cover creation of data tables, experimentation, forming conclusions and generalizations.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No 4: 215-240)

Key words: scientific literacy, competence, basic science inquiry skills, integrated science inquiry skills, biology for the fifth grade of elementary school

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Mokrá, Adriana: Spôsobilosti na vedeckú prácu žiakov a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti v učebnici biológie pre 5. ročník základnej školy

Tatarko, Michal: Vplyv motivácie na úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka

Anotácia: Vplyv motivácie na úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka. Štúdia sa zaoberá skúmaním motivácie a jej vplyvom na učenie sa cudzieho jazyka. Jej primárnym cieľom je teoreticky a empiricky vymedziť vzťah motivácie a procesu učenia sa cudzieho jazyka. V teoretickej rovine sú opísané vybrané teórie o motivácii z historického aj súčasného pohľadu, typológia motivácie a motivácia v prepojení na vyučovanie a učenie sa cudzieho jazyka. Z teoretického rozboru sme vyvodili premenné, ktoré vystupujú ako možné prediktory úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Pomenované faktory sú v práci analyzované teoreticky aj empiricky. Korelačný výskum bol uskutočnený na základe štatistického spracovania kvantitatívnych údajov zozbieraných na slovenských gymnáziách v Prešovskom kraji. Obsahom výskumu je štatistická analýza korelácií medzi viacerými nezávislými premennými a jednou závislou premennou – úrovňou úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Na strane nezávislých premenných vystupujú faktory, ako všeobecná motivácia, vnútorná a vonkajšia motivácia učiť sa cudzí jazyk. Na zber dát boli použité nástroje založené na metóde dotazovania a škálovania. Jednotlivé výsledky potvrdili predpokladané skutočnosti a identifikovali všeobecnú a vnútornú motiváciu ako prediktor úspešnosti učenia sa cudzieho jazyka. Iné vzťahy vyplývajúce z interpretácie výsledkov poukázali na fakt, že vonkajšia motivácia nemá zásadný vplyv na túto úspešnosť. Tieto výsledky sú v porovnaní s inými zahraničnými štúdiami do značnej miery podobné.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 4: 241-262

Kľúčové slová: motivácia, cudzí jazyk, úspešnosť učenia sa, vnútorná a vonkajšia motivácia

The Effect of Motivation on the Second Language Learning Abstract: The paper deals with the examination of motivation and its impact on language learning. Its primary goal is to determine the relationship of motivation and the process of learning a foreign language theoretically and empirically. The theoretical part describes selected theories about motivation from a historical and current perspective, types of motivation and motivation in connection to teaching and learning a foreign language. Based on this theoretical analysis we have drawn variables that stand out as potential predictors of successful language learning. The predictors are analyzed theoretically and empirically. The empirical part is focused on statistical processing of data collected at Slovak grammar schools in Prešov district. The analysis is based on identifying correlations between several independent variables (general motivation, intrinsic and extrinsic motivation) and one dependent variable (the level of language learning success). The data were collected via questioning and scaling methods. The results confirmed the assumed hypothesis that general and intrinsic types of motivation serve as predictors of successful language learning. Other results revealed that extrinsic motivation does not have a significant impact on this success. These results are in comparison to other foreign studies largely similar.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No 4: 241-262)

Key words: motivation, foreign language, language learning success, intrinsic and extrinsic motivation

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Tatarko, Michal: Vplyv motivácie na úspešnosť učenia sa cudzieho jazyka

Danek, Ján: Odišiel prof. Ondrej Baláž

V tichom prostredí Seniorparku v Rohovciach opustil v sobotu 25. júna 2016 tento svet prof. PhDr. Ondrej Baláž, DrSc. Odišiel tíško, akoby nechcel rušiť ostatných okolo seba. Napriek skutočnosti, že výrazne ovplyvnil a obohatil vývoj pedagogiky, najmä sociálnej pedagogiky, v Československu a na Slovensku, a že bol významná osobnosť slovenského vedeckého i verejného života. Ale veľkí ľudia, duchom i prácou, nepotrebujú pompu, fanfáry a slávu, ich slávia výsledky ich práce, spôsob života a ich prínos do života spoločnosti. Profesor Ondrej Baláž, DrSc. bol osobnosť a pedagóg nielen odbornosťou, ale aj životom. Dokázal pomôcť, povzbudiť, usmerniť a každému prejaviť, že oplatí sa žiť, mať ciele, úlohy a najmä poznávať ľudí i život, spoločnosť na základe kvalitného vzdelávania a výchovy.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Danek, Ján: Odišiel prof. Ondrej Baláž

Koršňáková, Paulína: Správa z konferencie ECER (European Conference for Educational Research) 2016 a zasadnutia výboru EERA (European Educational Research Association)

Slovenská pedagogická spoločnosť (SPAEDS) je členom EERA. Členstvo v tejto európskej asociácii má pre našich členov praktický význam. Členovia SPAEDS sa môžu na konferenciu ECER zaregistrovať za zvýhodnené vložné a od budúceho roka budú mať aj bezplatný prístup k časopisu EERJ, ktorý v spolupráci s EERA vydáva SAGE.

Tohtoročná konferencia ECER 2016, ktorá sa uskutočnila koncom augusta sa v Dubline, mala 2609 účastníkov. Zo Slovenska som v programe našla dve kolegyne, obidve vystúpili s príspevkami. Žiaľ, obidva príspevky boli v programe naplánované na rovnaký čas, a tak som nemala príležitosť na obidve stretnutia. Príspevok Heleny Tužinskej z UK Bratislava bol venovaný problematike inkluzívneho vzdelávania, Zuzana Kusá z SAV sa zamerala na problematiku implementácie práva na vzdelanie na Slovensku.

Stiahnuť celý článok v PDF

17 októbra, 2016   Komentáre vypnuté na Koršňáková, Paulína: Správa z konferencie ECER (European Conference for Educational Research) 2016 a zasadnutia výboru EERA (European Educational Research Association)