Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 2, číslo 4.

Obsah

9 októbra, 2011   Komentáre vypnuté na Obsah

Ondrejkovič, Peter: Sociálny a kultúrny kapitál ako sociálne hodnoty, normy a ciele vo výchove a vzdelávaní

Anotácia: Podľa teórie Pierra Bourdieua sa kapitál vyskytuje v troch najvýznam-nejších podobách: v podobe ekonomického, kultúrneho a sociálneho kapitálu. Kultúrnemu kapitálu je nevyhnutné venovať sa z pohľadu cieľov výchovy a vzdelávania (edukácie). Z hľadiska výchovy a vzdelávania si nemalú pozornosť zasluhuje aj sociálny kapitál, ako celok aktuálnych i potenciálnych vzťahov, ktoré spočívajú na príslušnosti k určitej skupine a vystupujú ako zdroje. Teóriu ekonomického, kultúrneho a sociálneho kapitálu rozvíjajú dnes viaceré významné osobnosti vedeckého života a mala by sa stať predmetom pozornosti i pedagogiky.
PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 4: 228-246

Kľúčové slová: sociálny, kultúrny, ekonomický a humánny kapitál, ciele výchovy a vzdelávania, pedagogika.

Social and Cultural Capital as Social Values, Norms and Goals in Education. According to the theory of Pierre Bourdieu, the capital appears in three major forms: (1) economic, (2) cultural and (3) social capital. Cultural capital must be considered from the perspectives of goals of education. Also, social capital must be paid attention to because it constitutes a whole of current and potential relationships of members in a particular social group and act as a resource. The theory of economic, cultural and social capital is being developed today by several prominent scientists and, therefore, it should become a focus of the Sciences of Education.
PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 4: 228-246)

Key words: social, cultural and human capital, goals of education, sciences of education.

Stiahnuť celý článok v PDF

9 októbra, 2011   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Sociálny a kultúrny kapitál ako sociálne hodnoty, normy a ciele vo výchove a vzdelávaní

Švaříček, Roman: Zlomové události při vytváření profesní identity učitele

Anotácia: Text pojednává o zlomových událostech, které hrají roli v utváření profesní identity učitelů expertů. Události jsou nahlédnuty skrze rekonstrukci procesu budování profesní identity ve vyprávění učitelů. Koncept profesní identity je použit pro vysvětlení profesních otázek, které musí učitel řešit při svém rozvoji. Profesní identita je definov247ána jak skrze vidění sebe ve vlastním jednání, tak skrze vidění sebe druhými ve vyprávění a jednání aktérů školy. Učitelé ve svých vyprávěních při rekonstrukci profesní dráhy nepopisují příběh v celistvé podobě, ale zaměřují se na jednotlivé dílčí epizody, které jsou podle jejich mínění vý-znamné. V mnoha případech dochází ke „zjednodušení“ komplexnosti prožitého do podoby vyprávění drobné události se zlomovým významem. Cílem textu je zaměřit se pouze na zlomové události popisující profesní neúspěch učitele v úspěšné dráze učitele experta a podívat se na to, jak učitelé experti zpětně popisují své dílčí neúspěchy a problémy a jak tyto neúspěchy zdůvodňují. Zajímá nás tedy, jaké možné interpretace učitelé těmto zlomovým událostem udělují a jak je interpretuje autor textu.
PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 4: 247-274

Kľúčové slová: zlomové události, profesní identita, profesní rozvoj učitele, kvalitativní výzkum

Critical Incidents in Forming the Professional Identity of the Teacher. The paper deals with critical incidents that play a role in the development of the professional identity of expert teachers. The incidents are viewed through the reconstruction of how the professional identity was built through their narrations. The concept of professional identity was used to explain professional questions that must be answered by the teacher in her development. Professional identity is defined both through viewing the teachers´s own professional behaviour and through viewing her by others in narrations and behaviour of the school personnel. In their narrations, teachers do not describe their story in a compact form; rather, they concentrate on individual episodes which, according to their opinions, are important. In many cases, the lived complex experience is „simplified“ in a narration describing a small event with a critical importance. The purpose of the text is to concentrate solely on the critical incidents depicting professional failures in the career of experienced teachers and to observe how expert teachers describe and justify them. In other words, we are interested in possible interpretations of critical incidents by these teachers’ incidents as well as how they are interpreted by the author of the present paper.
PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2 (No. 4: 247-274)

Key words: critical incidents, professional identity, professional development of the teacher, qualitative research

Stiahnuť celý článok v PDF

9 októbra, 2011   Komentáre vypnuté na Švaříček, Roman: Zlomové události při vytváření profesní identity učitele

Hrehová, Daniela: Vyučovanie podnikateľskej etiky (prehľadová štúdia)

Anotácia: Vízia a kontext: Etika v podnikaní, ako aj vo všetkých oblastiach života, nadobúda v súčasnej spoločnosti čoraz väčšiu dôležitosť.

Cieľ: Vedecké časopisy v oblasti vysokoškolského vzdelávania prinášajú široké spektrum výskumu v oblasti vyučovania etiky. Existuje veľké množstvo izolovaných výskumných štúdií, ale len málo z nich ponúka súhrnný a štruktúrovaný prehľad aspektov pre tvorbu efektívneho kurzu podnikateľskej etiky. To je cieľom nášho článku. Výskum stavia na prehľade výskumných štúdií publikovaných vo vedeckých časopisoch, konkrétne na prehľad (1) relevantných psychických procesov spojených s morálnym vývinom a etikou, (2) vhodnej vzdelávacej infraštruktúry, (3) aktuálnych vzdelávacích metód.

Zistenia: Vzdelávacie metódy založené na pasívnom prijímaní faktov sú menej účinné ako metódy založené na aktívnom a participatívnom prístupe, aktivujúcom širšie spektrum kognitívnych funkcií. Kombinácia zážitkovej aktivity s následnou teoretickou reflexiou je obzvlášť účinná pri vyučovaní podnikateľskej etiky. PEDAGOGIKA.SK, 2011, ročník 2, č. 4: 275-294

Kľúčové slová: podnikateľská etika, vzdelávacie metódy, účinnosť, rozvoj osobnosti, morálny vývin.

Teaching Business Ethics (Review of Literature). Vision and context: Business ethics has gained in importance in the contemporary society.
Goal: Scientific journals in higher education offer a wide range of research on teaching ethics, however, these are mostly isolated research studies without a comprehensive and well structured review of techniques and methodologies on how to design an effective course of business ethics. The article seeks this objective.

The research builds on a review of research studies published in scientific journals, namely the view (1) relevant psychical processes associated with the moral development and ethics, (2) an appropriate educational infrastructure, (3) current teaching methods.

Findings: The educational methods based on passive absorption of facts are less effective than methods based on active and participatory approach, thus triggering a wider range of cognitive processes. The combination of experiential learning followed by theoretical reflection is particularly efficient in teaching business ethics. PEDAGOGIKA.SK, 2011, Vol. 2. (No. 4: 275-294)

Key words: business ethics, teaching methods, effectiveness, personality development, moral development

Stiahnuť celý článok v PDF

9 októbra, 2011   Komentáre vypnuté na Hrehová, Daniela: Vyučovanie podnikateľskej etiky (prehľadová štúdia)

Švec, Štefan: Správa o projekte Slovenská encyklopédia edukačných vied

Výskumný projekt Slovenská encyklopédia edukačných vied (SEEV) na roky 2011 – 2014 rieši Katedra pedagogiky Filozofickej fakulta Univerzity Komenského v Bratislave so spolupracovníkmi z niektorých katedier pedagogiky na Slovensku. Je otvorený autorom textov encyklopedických hesiel i záujemcom z ostatných slovenských pracovísk pedagogiky a rezortných ústavov.

Projekt má poskytnúť tvorivú výskumnú syntézu najnovších poznatkov o slovenskej sústave školských, osvetových a iných semiformálnych a informálnych ustanovizní edukácie po roku 1989 v kontexte odborov edukačných vied, edukačných vysokoškolských štúdií a edukačných profesií.

Stiahnuť celý článok v PDF

9 októbra, 2011   Komentáre vypnuté na Švec, Štefan: Správa o projekte Slovenská encyklopédia edukačných vied