Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 4, číslo 3.

Obsah

16 júla, 2013   Komentáre vypnuté na Obsah

Žumárová, Monika: Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí

Anotace: Dítě vpředškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí. Příspěvek vychází z faktorů duševního vývoje člověka, vlivů prostředí ve vztahu k vývoji dítěte předškolního věku. Předmětem výzkumného šetření je posouzení vlivu sociálního prostředí, ve kterém dítě vyrůstá, na formování jeho osobnosti a kvalitu vývoje. Výzkumné šetření je kvalitativní s využitím metod pozorování, dotazníku pro rodiče dětí, orientačních zkoušek školní zralosti a kreseb rodiny.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 3: 184-196

Kľúčové slová: rodina, sociální prostředí, dítě předškolního věku, osobnost

Child Development in Preschool Age and the Possibilities of Influence of Social Environment. This contribution is based on factors of mental human development, environmental influence towards the preschool child development. The subject of an investigation is to consider and assess the influence of social environment where the child is grow up, its personality formation and the quality of its develompent. This research survey is qualitative with the use of a method of observation, a questionnaire for parents of children, finding tests of preschool readiness and family drawings and drawings of spellbound families.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4. (No. 3: 184-196)

Key words: family, social environment, preschool child, personality

Stiahnuť celý článok v PDF

16 júla, 2013   Komentáre vypnuté na Žumárová, Monika: Dítě v předškolním věku a možnosti vlivu sociálního prostředí

Hrozenská, Martina: Medzigeneračná solidarita z perspektívy vzťahov medzi dospelými deťmi a ich starnúcimi rodičmi

Anotácia: Medzigeneračná solidarita z perspektívy vzťahov medzi dospelými deťmi a ich starnúcimi rodičmi. Demografické ukazovatele hovoria jasnou rečou – zásadné zmeny sa budú týkať populácie v produktívnom veku, ako aj staršej populácie a pôjde najmä o zvyšovanie nárokov na formálne služby dlhodobej starostlivosti a ich financovanie. Pod tlakom okolností bude sektor formálnej, ale aj neformálnej starostlivosti. Prehľadová stať zachytáva variabilitu medziľudských vzťahov medzi generáciami príbuzných, výmenu podpory medzi nimi a možnosti a limity neformálnej starostlivosti o seniorov na Slovensku i vo svete. Neformálny opatrovateľský vzťah je vnímaný ako jedna zforiem riešenia dlhodobej starostlivosti ostarších ľudí. V príspevku sa zaoberáme taktiež edukačnou rovinou medzigeneračných vzťahov, ako východiskovej línie vzdelávateľov takzvaných pomáhajúcich pracovníkov.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 3: 197-213

Kľúčové slová: dospelé deti, medzigeneračná solidarita, neformálne opatrovanie, rodičia a deti, starší ľudia, vzťahy

Intergenerational Solidarity between Adults Children and Their Ageing Parents. Demographic indicators speak a clear language – sub substantial changes will regard productive population as well as older population and it will be particularly a matter of raising demands on formal services of longterm care and their financing. Sector of both formal and informal care will be under pressure of circumstances. This survey article describes variability of human relations between generations of relatives, their support exchange and options and limits of informal care for the elderly in Slovakia and in the world. Informal caregiving relationship is perceived as one of forms of solutions for a longterm care for older persons. In this contribution, we also deal with an educational side to intergenerational relationships as a starting line for educators of helping workers.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4. (No. 3: 197-213)

Key words: adult children, intergenerational solidarity, informal care, parents and children, older persons, relationships

Stiahnuť celý článok v PDF

16 júla, 2013   Komentáre vypnuté na Hrozenská, Martina: Medzigeneračná solidarita z perspektívy vzťahov medzi dospelými deťmi a ich starnúcimi rodičmi

Tokárová, Anna: Edukačné aspekty sociálnej práce

Anotácia: Edukačné aspekty sociálnej práce. Edukačné aspekty sociálnej práce sú v tomto príspevku chápané a prezentované z dvoch perspektív: historickej aj interdisciplinárnej. Príspevok zoznamuje čitateľa so vzťahom sociálnej práce a sociálnej pedagogiky a vysvetľuje jeho vývoj v kontexte dostupnej teórie a ďalších príbuzných vedných disciplín. Príspevok zároveň poskytuje cenný prehľad prác v stredoeurópskom akademickom priestore v súvislosti so širším medzinárodným poznaním v tejto oblasti.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, ročník 4, č. 3: 214-232

Kľúčové slová: sociálna práca, sociálna pedagogika, sociálne štúdiá, holistická paradigma v sociálnych štúdiách

Educational aspects of social work. The educational aspects of the social work are viewed and presented from two perspectives: historical and interdisciplinary. The article introduces a reader to the relationships of the social work and the so- cial pedagogy, and also explains their evolution. Doing so, it provides an ex- haustive literature review rooted in the Central European context while acknowl- edging the wider international development and the state of art of the knowledge in this field.

PEDAGOGIKA.SK, 2013, Vol. 4. (No. 3: 214-232)

Key words: social work, social pedagogy, social studies, holistic paradigm in social studies

Stiahnuť celý článok v PDF

16 júla, 2013   Komentáre vypnuté na Tokárová, Anna: Edukačné aspekty sociálnej práce

Lukáč, Eduard: Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. (27.4. 1946 – 12.4. 2013)

Narodila sa v obci Košťany nad Turcom (okres Martin), kde navštevovala základnú školu, ktorú potom ukončila v Martine (ZŠ Bernolákova). Tu absolvovala i Jedenásťročnú strednú školu (1960 – 1964). Jej celoživotné vedecké a publikačné smerovanie ovplyvnilo vysokoškolské štúdium odboru pedagogika dospelých a osveta na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (1964 – 1969), sídliacej v Prešove. Siedmy semester štúdia absolvovala na Fakulte osvety anovinárstva Univerzity Karlovej v Prahe.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 júla, 2013   Komentáre vypnuté na Lukáč, Eduard: Prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. (27.4. 1946 – 12.4. 2013)