Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 5, číslo 4.

Obsah

18 októbra, 2014   Komentáre vypnuté na Obsah

Hanesová, Dana: Pedagogická koncepcia Mateja Bela (1684 – 1749)

Anotácia: Pedagogická koncepcia Mateja Bela (1684 – 1749). Príspevok približuje význam pedagogického diela Mateja Bela z pohľadu súčasných edukačných vied. V prvej časti analyzuje východiská Belovej pedagogiky, najmä vplyv pietistickej pedagogiky a jej aplikáciu pedagogického realizmu. Z historických dokumentov, zaznamenávajúcich Belove reformné počiny v školách v Banskej Bystrici a v Bratislave, je možné utvoriť si predstavu koncepcie Belovej pedagogiky. Najrozsiahlejšia časť venovaná Belovej koncepcii učiteľstva analyzuje dimenziu teleologickú – jeho štruktúru cieľov, dimenziu sociálno-inštitucionálnu – vzťahy medzi subjektami výchovy, dimenziu obsahovú ako aj dimenziu didakticko-metodickú. Autorka stručne naznačuje aj základné princípy Belovej koncepcie vychovávania a výchovného poradenstva. V závere hodnotí významnosť vplyvu Belových reforiem ako aj ich obmedzenia.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 4: 273-289

Kľúčové slová: Matej Bel, pedagogická koncepcia, učiteľstvo, vychovávanie, pietistická pedagogika, pedagogická reforma, didaktika.

Teaching conception of Matej Bel (1684 – 1749). The study presents the importance of teaching work of Matej Bel in terms of current educational sciences. The first part analyzes the bases of Bel’s pedagogy, particularly the influence of Pietist education and its application of pedagogical realism. Out of historical documents recording Bel’s reform achievements in schools in Banska Bystrica and Bratislava, it is possible to construct an idea of Bel’s educational conception. The largest section on Bel’s concept of teaching analyzes the teleological dimension – his structure of objectives, the socio-institutional dimension – the relationship between education entities, as well as the content dimension and the didactic-methodical dimension. The author briefly indicates Bel’s basic principles of affective education and educational counseling. In conclusion she assesses the significance of the impact of Bel’s reforms as well as their limitations.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5, č. 4: 273-289

Key words: : Matej Bel, educational concept, teaching, formation, Pietist pedagogy, educational reform, teaching methods

Stiahnuť celý článok v PDF

18 októbra, 2014   Komentáre vypnuté na Hanesová, Dana: Pedagogická koncepcia Mateja Bela (1684 – 1749)

Sawicki, Silvester: Pohybové aktivity a všímavosť u mladých ľudí

Anotácia: Pohybové aktivity a všímavosť u mladých ľudí. Príspevok sa zaoberá skúmaním úrovne pohybových aktivít, všímavosti a ich vzájomnej korelácie u stredoškolákov a vysokoškolákov. Všímavosť (angl. mindfulness) definujeme ako špecifický mentálny stav a kompetenciu so širokospektrálnym pozitívnym vplyvom. Výsledky ukázali, že mladí ľudia sa nedostatočne pohybujú a majú málo rozvinutú kompetenciu všímavosti. Existuje pritom štatisticky významný rozdiel medzi pohlaviami, kde chlapci sa pohybujú viac ako dievčatá, a majú aj vyššie skóre všímavosti. Zistili sme tiež, že existuje štatisticky významný vzťah medzi všímavosťou a pohybovými aktivitami. Domnievame sa, že tieto zistenia môžu súvisieť s nedostatkami inštitucionálneho vzdelávania.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 4: 290-302

Kľúčové slová: pohybové aktivity, všímavosť, pohybové aktivity, zdravie, vzdelávanie, korelácie

Physical Activities and Mindfulness of Young People The paper deals with research the level of physical activities and mindfulness and their cross correlation of high school and university students. Mindfulness is defined as a correlation of high school and university students. Mindfulness is defined as a correlation of high school and university students. Mindfulness is defined as a specific mental state and competency with broad-spectrum positive impact. The results showed that young people are not sufficiently physical activity and have results showed that young people are not sufficiently physical activity and have underdeveloped competence of mindfulness. In this research variable we found a underdeveloped competence of mindfulness. In this research variable we found a statistically significant difference between the sexes, wherein boys have more between the sexes, wherein boys have more between the sexes, wherein boys have more between the sexes, wherein boys have more physical activities than girls, and they have a higher score of mindfulness. We found that there are a statistically significant relationship between mindfulness and physical activities, too. We think that the research findings may be related to a lack of institutional education

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5, č. 4: 290-302

Key words: : physical activities, mindfulness, health, education, correlations

Stiahnuť celý článok v PDF

18 októbra, 2014   Komentáre vypnuté na Sawicki, Silvester: Pohybové aktivity a všímavosť u mladých ľudí

Ondrejkovič, Peter: Autoregulácia učenia ako módna paradigma?

Anotácia: Autoregulácia učenia ako módna paradigma? Príspevok polemizuje so súčasnou vlnou skúmania autoregulácie učenia v pedagogike. Pritom uvádza extrémny dôraz na racionalitu, absenciu poznatkov o vnútorne riadenom človeku, ale aj opomínanie otázok identity vo vzťahu k autoregulácii. V závere vyslovuje pochybnosti o validite súčasne používaných nástrojov výskumu autoregulácie učenia.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 4: 303-315

Kľúčové slová: autoregulácia, racionalita, identita, validita

Self-Directed Learning as a Fashion Paradigm? This paper argues against the current wave of examining self-regulated learning. Mentions the extreme emphasis on rationality, lack of knowledge about the internal management of human, but also lack of a sense of identity issues in relation to self-regulation. In conclusion, expressed doubts about the validity of the currently used research tools self-regulated learning.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5, č. 4: 303-315

Key words: self-directed learning, rationality, identity, validity

Stiahnuť celý článok v PDF

18 októbra, 2014   Komentáre vypnuté na Ondrejkovič, Peter: Autoregulácia učenia ako módna paradigma?

Macháček, Ladislav: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Európska mládežnícka politika 2014 – Výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu SR do EÚ

V dňoch 29. – 30. 9. 2014 z podnetu dekana FSV UCM Petra Horvátha a prodekana pre vedecko-výskumnú činnosť Ladislava Macháčka, v spolupráci s Ústavom politických vied SAV, Slovenskou sociologickou spoločnosťou pri SAV, Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV a Slovenskou spoločnosťou pre verejnú správu pri SAV zorganizovala Fakulta sociálnych vied UCM konferenciu s medzinárodnou účasťou ,,Európska mládežnícka politika – Výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu SR do EÚ“.

Stiahnuť celý článok v PDF

18 októbra, 2014   Komentáre vypnuté na Macháček, Ladislav: Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Európska mládežnícka politika 2014 – Výsledky vedeckého výskumu v roku 10. výročia vstupu SR do EÚ