Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 7, číslo 1.

Spomienka na prof. Ladislava Macháčka

prof. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.

V sobotu 30. januára sme si pripomenuli prvé výročie úmrtia prof. Ladislava Macháčka, zakladateľa Slovenskej pedagogickej spoločnosti a jedného zo zakladateľov vedeckého časopisu Pedagogika.sk. Venujte prosím jeho pamiatke tichú spomienku spolu s nami.

Výbor Slovenskej pedagogickej spoločnosti

6 februára, 2016   Komentáre vypnuté na Spomienka na prof. Ladislava Macháčka

Obsah

14 januára, 2016   Komentáre vypnuté na Obsah

Príhovor

Vydavateľom elektronického vedeckého časopisu PEDAGOGIKA.SK je Slovenská pedagogická spoločnosť pri Slovenskej akadémii vied. Členovia spoločnosti podporujú vydávanie časopisu finančne prostredníctvom svojich členských príspevkov, ale investujú doň aj svoj čas a skúsenosti, či už ako členovia redakčnej rady, alebo ako autori a recenzenti.

Rok 2015 pre nás, členov Slovenskej pedagogickej spoločnosti a redakčnej rady časopisu, začal veľmi smutne. 30. januára 2015 nás opustil profesor Ladislav Macháček, zakladajúci člen a vydavateľ časopisu Pedagogika.sk a predseda Slovenskej pedagogickej spoločnosti.

Vďaka tímovej práci a podpore výboru Slovenskej pedagogickej spoločnosti, ale aj ochote a trpezlivosti našich spolupracovníkov zodpovedných za jazykovú a grafickú úpravu jednotlivých čísiel, časopis ostal dostupný a na internete sa neprestal objavovať v plánovaných termínoch. Autorom aj čitateľom sme tak naďalej umožnili bezplatný prístup k publikovaniu a čítaniu uverejnených príspevkov, a to aj z predchádzajúcich ročníkov. Dôležitá je aj príležitosť odborného rastu našich prispievateľov, možnosť získania kreditov v databázach, v ktorých je časopis zaevidovaný, a v neposlednom rade aj publikovania a čítania odborných príspevkov v slovenskom jazyku.

V priebehu roku 2015 redakčnú radu časopisu podporili v úlohe recenzentov zaslaných príspevkov nasledovní kolegovia: Marta Botíková, Darina Dvorská, Beata Dvorská, Katarína Fichnová, Emília Kratochvílová, Mária Matulčíková, Vladimír Michalička, Alexander Mušinka, Alena Tomengová, a Katarína Ušáková. Ďakujeme!

Šiesty ročník časopisu priniesol desať zaujímavých štúdií pokrývajúcich širokú škálu tém a problémov. Pripomenuli sme si, napríklad, pedagogickú aktivitu Ľudovíta Štúra, venovali sa problematike učiteľskej profesie na súčasnom Slovensku, študovali adaptáciu vysokoškolákov na štúdium, zaoberali sa podporovaným vzdelávaním, prevenciou kriminality aj politikami pre inkluzívne vzdelávanie detí na Slovensku.

V mene redakčnej rady a redakcie želám časopisu veľa kvalitných príspevkov a mnoho verných a spokojných autorov a čitateľov. V mene redakčnej rady prezradím, že už teraz sa tešíme, čo nám a našim čitateľom prinesie siedmy ročník časopisu.

Taktiež si vás dovoľujeme pozvať na tradičnú konferenciu Slovenskej pedagogickej spoločnosti s názvom Rodina, tolerancia inakosti a kvalita života detí, ktorá sa bude konať 18. 3. 2016. Viac informácií nájdete od januára 2016 na novej webovej stránke Slovenskej pedagogickej spoločnosti: www.spaeds.sk.

Paulína Koršňáková

14 januára, 2016   Komentáre vypnuté na Príhovor

Ďuricová, V – Hašková, Monika: Spôsob výchovy v rodine ako zdroj sebapoňatia pubescenta

Anotácia: Spôsob výchovy v rodine ako zdroj sebapoňatia pubescenta. Cieľom výskumnej štúdie bolo overenie vzťahu medzi školským sebapoňatím pubescenta a spôsobom výchovy v rodine. Výskumná batéria pozostávala z dvoch metodík, dotazníka na zisťovanie spôsobu výchovy v rodine od J. Čápa a P. Boscheka (1994) a dotazníka konceptu vlastného nadania od U. Englera a W. U. Meyera. Výskumný súbor tvorilo 128 žiakov základnej školy vo veku 12 –14 rokov. Analýza vzťahov medzi premennými (emocionálny vzťah a výchovné riadenie v rodine, koncept vlastného nadania a strach zo sociálnych konzekvencií) poukázala na štatisticky významné rozdiely v školskom sebapoňatí pubescentov z hľadiska prevažujúceho emocionálneho vzťahu, aj z hľadiska výchovného riadenia v rodine.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 1: 7-21

Kľúčové slová: sebapoňatie; školské sebapoňatie; výchovný štýl; koncept vlastného nadania; strach zo sociálnych konzekvencií

Parenting Style in a Family as a Source of Pupil´s Self-Concept. The aim of study was to explore relationship between pupil´s academic self-concept and parenting style in his family. Research methods: Parenting style questionnaire by J. Čáp and P. Boschek (1994) and Self-concept of ability questionnaire by U. Engler and W. U. Meyer. Research sample: 128 pupils of primary school in the age of 12-14 years. Results: Statistic analysis confirmed significant differences in pupil´s academic self-concept in term of existing emotional relationship and educational management in family too.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 1: 7-21)

Key words: : self-concept; academic self-concept; parenting style; self-concept of ability; social consequences anxiety

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2016   Komentáre vypnuté na Ďuricová, V – Hašková, Monika: Spôsob výchovy v rodine ako zdroj sebapoňatia pubescenta

Stoláriková, Zuzana: Žalovanie a hierarchia – etnografická Analýza

Anotácia: Žalovanie a hierarchia v detskej vrstovníckej skupine – etnografická analýza. Predškolské deti majú tendenciu organizovať svoje skupiny do veľmi dobre zadefinovanej hierarchie. Žalovanie, ako pozorovateľnú formu klebiet, využívajú ako nástroj na trestanie neprijateľného správania. Zároveň však predstavuje stratégiu dominantných detí, prostredníctvom ktorej obraňujú spoločenské zdroje. Niektoré výskumy však naznačujú, že dominantní jednotlivci sú častejšie predmetom klebiet. Príspevok si preto kladie za cieľ overenie nasledujúceho výskumného predpokladu: Menej dominantní jednotlivci využívajú žalovanie na viac dominantných členov skupiny s cieľom oslabenia ich povesti v detskej vrstovníckej skupine. Výsledky naznačujú, že cieľom žalovania menej dominantných detí je nielen oslabenie reputácie tých detí, ktoré sú v hierarchii na vyššej alebo relatívne vysokej pozícii, ale aj to, že vytvárajú pritom koalície.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, ročník 7, č. 1: 22-39

Kľúčové slová: dominancia; sociálna hierarchia; žalovanie; klebety; agonistické správanie

Tattling and Hierarchy – Ethnographic Analysis. Abstract: Preschool children tend to organize their groups in very well defined hierarchy. Children use tattling, which is an observable form of gossip, as a tool to punish unacceptable behavior. However, it is also a strategy of dominant children to protect common resources. On the other hand, other studies suggest dominant individuals are the subject of gossip more frequently. This study aims to verify following hypothesis: Less dominant individuals use tattling to weaken the reputation of more dominant individuals in their common children peer group. The results suggest the tattling goal of less dominant children really is to weaken the reputation of those children who are higher in the hierarchy, but it is used to create coalitions also.

PEDAGOGIKA.SK, 2016, Vol. 7 (No. 1: 22-39)

Key words: : dominance; social hierarchy; tattling; gossip; agonistic behavior

Stiahnuť celý článok v PDF

14 januára, 2016   Komentáre vypnuté na Stoláriková, Zuzana: Žalovanie a hierarchia – etnografická Analýza