Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 1, číslo 4.

Obsah

5 novembra, 2010   Komentáre vypnuté na Obsah

Kosová, Beata: Súčasné univerzitné vzdelávanie – zmeny a výzvy

Procesy zbližovania rôznych typov vysokoškolských inštitúcií spôsobujú aj degradáciu vysokoškolského vzdelávania. Podstata univerzity bola vždy v histó-rii chápaná podľa povahy myslenia, ktoré sa na nej pestuje, universitas znamená celok jednotlivostí, princíp celku, vychádza z celostnosti vedy a poznania. Novodobé chápanie aj vďaka bolonskému procesu presadzuje rýchlu cielenú prípravu pre hospodársku prax a trh práce a výskum podľa požiadaviek praxe a nie rozvíjanie slobodného a autonómneho myslenia, ľudských individualít a slobodnú vedu. To ovplyvňuje aj nové slovenské univerzity z konca 20. storočia, ktoré sa vyvíjajú od najprv prevažne regionálnych vzdelávacích ustanovizní smerom k univerzitným ideám. Tradičné princípy univerzít sa stávajú vplyvom bolonského procesu, ktorý ich narušuje, stále viac a viac aktuálnymi.
Universitas scientiarum znamená celostnosť vedy, universitas universum vzťah k celku, princíp otvorenosti, universitas scholarum et doctorum celok študujúcich a vyučujúcich, universitas litterarum celok vzdelanej a mravnej vzdelanosti, integritu osobnosti. Pre ich stále udržiava-nie by univerzity mali realizovať filozofickú a vedeckú reflexiu seba samých ako univerzít a ako autonómne učiace sa organizácie organizovať pro-univerzitné ďalšie vzdelávanie svojich zamestnancov.

5 októbra, 2010   Komentáre vypnuté na Kosová, Beata: Súčasné univerzitné vzdelávanie – zmeny a výzvy

Macháček, Ladislav: Formálna a neformálna edukácia stredoškolákov k demokratickému občianstvu na Slovensku

Po roku 1989 sa na Slovensku uskutočňujú zmeny v občianskej výchove mládeže v škole. Výskum študentov stredných škôl v rokoch 2005 a 2007 potvrdil, že špecializované učebné predmety (občianska výchova a náuka o spoločnosti) zaujali dôležité miesto vo formálnej edukácii študentov o parlamentnej demokracii a participácii občanov na fungovaní politického systému.
Po roku 2003 sa v zmysle zákona o školskej samospráve rozvíja aj neformálna edukácia študentov stredných škôl prostredníctvom žiackych školských rád. V roku 2007 existovali takéto orgány študentskej samosprávy na 50% stredných školách v SR. Zisťovanie participácie stredoškolákov na samosprávnom živote školy potvr-dilo, že sa už utvára akási participačná pyramída, ktorá vyjadruje logiku zastu-piteľskej demokracie. Najviac študentov(75 %) má informácie o tom, že na škole je ŽŠR. Volieb do ŽŠR sa zúčastnilo približne 30% stredoškolákov. Približne 11 % stredoškolákov kandidovalo do volieb ŽŠR na svojej škole.

5 októbra, 2010   Komentáre vypnuté na Macháček, Ladislav: Formálna a neformálna edukácia stredoškolákov k demokratickému občianstvu na Slovensku

Bendl, Stanislav – Voňková, Hana: Vztah mezi (ne)manipulativním a viktimizačním jednáním učitele a jeho vybranými charakteristikami

Článek se zabývá problematikou manipulace na českých školách. Je výstupem projektu „Učitel v postsocialistických zemích jakožto původce a oběť manipulace v kon-textu osvětové politiky a pedagogického působení“ realizovaným v Polsku (koordinátor), České republice a na Slovensku. Manipulace je zde definována jako specifický typ ovliv-ňování osoby, které je záměrně prováděno ve jménu cílů stanovených původcem manipu-lace a které zpředmětňuje osobu, která je vystavena působení původce.
Jádrem příspěvku je analýza vztahu mezi vybranými charakteristikami učitelů základních a středních škol (pohlaví, délka praxe, typ školy …) a jejich (ne)manipulativním či viktimizačním jedná-ním. Učitelům byla předložena řada tvrzení a hypotetických situací vztahujících se ke školnímu prostředí. Míra (ne)souhlasu s jednotlivými tvrzeními a řešení hypotetických situací ukazují na rozdílné přístupy učitelů k výchově a jejich odlišné způsoby jednání ve školním prostředí ve vztahu k žákům, kolegům a nadřízeným.
Pro analýzu vztahu mezi (ne)manipulativním a viktimizačním jednáním respondentů a jejich charakteristikami byl použit tzv. ordered probit model.

5 októbra, 2010   Komentáre vypnuté na Bendl, Stanislav – Voňková, Hana: Vztah mezi (ne)manipulativním a viktimizačním jednáním učitele a jeho vybranými charakteristikami

Bakošová, Zlatica: Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010. Inovace a nové trendy

V dňoch 28. 4. – 30. 4. 2010 sa v Brne uskutočnila medzinárodná konferencia Sociální pedagogika ve strední Evrope. Inovace a nové trendy, ktorej hlavným organizátorom bol Institut mezioborových studií Brno (IMS). IMS Brno je súkromnou vysokou školou, ktorá zabezpečuje štúdium sociálnej pedagogiky na interdisciplinárnom základe na bakalárskom a magisterskom stupni a od svojho vzniku každoročne organizuje odborné semináre venované problematike sociálnej pedagogiky.

5 októbra, 2010   Komentáre vypnuté na Bakošová, Zlatica: Sociální pedagogika ve střední Evropě 2010. Inovace a nové trendy