Slovak Journal for Educational Sciences / Slovenský časopis pre pedagogické vedy
Časopis Pedagogika.sk

Category — Ročník 5, číslo 1.

Obsah

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Obsah

Kovalčíková, Iveta – Džuka, Jozef: Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie

Anotácia: Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie. V prí-spevku je upozornené na nedostatočné vymedzenie pojmov, ktoré sa používajú na vyjadrenie nepriaznivých sociálnych podmienok dieťaťa v pedagogickom diskurze. Pre porovnanie autori uvádzajú používanie príbuzných, nie však synonymických pojmov v sociologickom odbornom prostredí. Ako vhodná alternatíva pre pomenovanie týchto podmienok sú navrhované pojmy „sociálne znevýhodňujúce prostredie“ a pre dieťa, ktoré z takého prostredia pochádza „dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia“. Autori uvádzajú definície týchto pojmov a v závere príspevku upozorňujú na rôzne aspekty sociálne znevýhodňujúceho prostredia – politický, spoločenský, ekonomický, pedagogický a psychologický.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 1: 5-27

Kľúčové slová: sociálne znevýhodňujúce prostredie, dieťa zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia

The Concept of Socially Disadvantaging Environment. The paper tackles the insufficient definition of concepts used to delineate adverse social conditions in educational discourse. The authors compare the use of related, but not synonymic concepts from the field of sociology. An alternative way to label these conditions is proposed, namely „socially disadvantaging environment“ and for a child stemming from such conditions „a child from socially disadvantaging environment“. The authors define these concepts and discuss various aspects of socially disadvantaging environment in the conclusion – political, social, economic, educational and psychological.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5. (No. 1: 5-27)

Key words: socially disadvantaging environment; child from socially disad-vantaging environment

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Kovalčíková, Iveta – Džuka, Jozef: Konceptualizácia pojmu sociálne znevýhodňujúce prostredie

Przybysz – Zaremba, Małgorzata: Edukačné neúspechy žiakov základných škôl v Poľsku – analýza vybraných pedagogických determinantov

Anotácia: Edukačné neúspechy žiakov základných škôl v Poľsku – analýza vybraných pedagogických determinantov. V texte boli podrobené analýze edu-kačné neúspechy žiakov základných škôl v Poľsku. Vymedzené boli dve skupiny pedagogických determinantov neúspechov vo vzdelávaní: tie, ktoré sú zakorenené v školskom systéme a tie, ktoré prevládajú v didakticko-výchovných kompeten-ciách učiteľov. S cieľom ukázať široký aspekt vplyvu týchto determinantov sa autorka odvoláva na výsledky výskumov, ktoré potvrdzujú analyzovaný problém. Záverečná časť textu obsahuje preventívne opatrenia a všeobecný náčrt peda-gogických exemplifikácií minimalizovania edukačných neúspechov žiakov, ktoré zavedené do praxe môžu podporiť žiakov v prežívaní školského úspechu.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 1: 28-51

Kľúčové slová: neúspech, školské neúspechy, edukačné neúspechy, školský úspech, opakovanie ročníka, prevencia neúspechu vo vzdelávaní

Educational Failures of the Primary School Pupils in Poland – Analysis of Chosen Pedagogical Determinants. The paper analyses educational failures of primary school children in Poland. Two groups of pedagogical determinants of educational failures were distinguished: the first one lies in the school system and the teacher‘s didactic-educational competence. The author quotes results of researches, which confirm the analyzed issues, in order to present broader aspect of affection of these determinants. The final part of the paper includes preventive actions and general outline of pedagogical exemplifications of minimizing pupils‘ educational failures, which once introduced in praxis can strengthen pupils in experiencing the school success.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5. (No. 1: 28-51)

Key words: failure, school failure, school success, repeating, prevention of school failures.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Przybysz – Zaremba, Małgorzata: Edukačné neúspechy žiakov základných škôl v Poľsku – analýza vybraných pedagogických determinantov

Klocoková, Jana: Možnosti environmentálnej výchovy a ekopedagogík pre demokratizáciu školského života a občiansku aktivizáciu žiakov

Anotácia: Možnosti environmentálnej výchovy a ekopedagogík pre demokratizáciu školského života a občiansku aktivizáciu žiakov. Štúdia sa venuje environmentálnemu vzdelávaniu a výchove vo vzťahu k demokratizácii školského prostredia. Predstavuje hlavné charakteristiky environmentálnej edukácie, medzi ktoré patrí holistický pohľad na človeka ako člena širšej komunity, ponímanie vzdelávania ako sociálno-kritického učenia a využívanie aktivizujúcich a participatívnych metód výučby. Vytvára tak priestor a vyučovacie situácie, v ktorých participácia žiakov môže nadobúdať konkrétnu a zmysluplnú podobu. Tento argument autorka podopiera a ilustruje na príklade výchovno-vzdelávacieho projektu Zelená škola. Zistenia z empirického výskumu na vybraných základných školách ukázali, že projekt prispieva k participatívnej kultúre školy a vytvára aktivity, vďaka ktorým sa do života školy môžu zapojiť a tvarovať ho aj žiaci, ktorí neašpirujú na členstvo v žiackych parlamentoch, kolégiách alebo na triedne funkcie.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, ročník 5, č. 1: 52-78

Kľúčové slová: environmentálna výchova a vzdelávanie, žiacka participácia, demokracia v škole, Zelená škola.

Benefits of Environmental Education and Ecopedagogies to Enhancement of Democracy in Schools and Civic Engagement of Pupils. The paper deals with environmental education in the context of efforts to enhance democracy in schools. It presents main characteristics of environmental education which include in particular holistic view of the human as a member of broader community, concept of education as a socially critical learning and use of activating and participatory pedagogical methods. Environmental education thus promotes learning environments and situations in which pupil participation can materialize in a tangible and meaningful way. This argument is supported and illustrated by an example of one environmental education project – the Eco-Schools programme. Drawing on data from empirical research comparing selected primary schools the author asserts that the project contributes to participatory culture in schools and gives scope for activities that enable the involvement in school life of those pupils who are otherwise uninterested in participation in formal school self-government bodies and decision making.

PEDAGOGIKA.SK, 2014, Vol. 5. (No. 1: 52-78)

Key words: environmental education, pupil participation, democracy in school, Eco-Schools Programme

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Klocoková, Jana: Možnosti environmentálnej výchovy a ekopedagogík pre demokratizáciu školského života a občiansku aktivizáciu žiakov

Žažová, Katarína: Po prvý krát na Slovensku: Prezident Asociácie európskeho výskumu vzdelávania Lejf Moos sa predstaví na konferencii v Trnave

V piatok 7. 2. 2014 sa uskutoční medzinárodná vedecká konferencia s názvom „Najnovšie trendy a výzvy európskeho výskumu v edukačných vedách“. Konfererenciu v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV organizuje Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Konferencia je významná nielen svojou tematikou, ale aj medzinárodnými hosťami, ktorí v rámci programu vystúpia.

Stiahnuť celý článok v PDF

16 januára, 2014   Komentáre vypnuté na Žažová, Katarína: Po prvý krát na Slovensku: Prezident Asociácie európskeho výskumu vzdelávania Lejf Moos sa predstaví na konferencii v Trnave